Disclaimer

Hart 4 Security (hierna: “Hart4Security”) streeft ernaar op deze website steeds betrouwbare en actuele informatie te vermelden. Hart4Security kan echter niet instaan voor de juistheid, actualiteit, volledigheid of kwaliteit van de op deze website geopenbaarde informatie. Weergave-, druk- en zetfouten worden voorbehouden en kunnen nimmer tot aansprakelijkheid van Hart4Security leiden. De informatie op deze website kan steeds worden aangevuld of aangepast. Hart4Security behoudt zich het recht voor om eventuele (prijs)wijzigingen met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande aankondiging, door te voeren. Aan de op deze website vermelde informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Hart4Security is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies van data in verband met het gebruik van deze website. Dit doet er evenwel niets aan af dat Hart4Security zich conformeert aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).
 

Hart4Security kan voorts niet garanderen dat deze website steeds foutloos en ononderbroken functioneert. Hart4Security aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor disfunctioneren van deze website, onverminderd de verplichting van Hart4Security om een eventueel middels deze website reeds met u tot stand gekomen overeenkomst na te komen.
 

Hart4Security aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor de inhoud van eventuele websites van derden waarnaar op deze website wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Hart4Security is ook niet aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op de bedoelde websites van derden, voor de eventuele producten of diensten die hierop worden aangeboden en eventuele schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de websites van derden waarnaar op deze website wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.
 

U als bezoeker van deze website bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de daarop vermelde informatie. Alle op deze website gepubliceerde informatie is het volledige eigendom van Hart4Security dan wel zijn licentiegevers. U bent verplicht de eventuele aanwijzingen van Hart4Security ten aanzien van het gebruik van deze website en de daarop vermelde informatie, op te volgen. Hart4Security dan wel zijn licentiegevers behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de door hen gevoerde merknamen en op deze website weergegeven teksten, ontwerpen, foto’s, logo’s alsmede andere content van welke aard dan ook. Het is niet toegestaan deze goederen te verveelvoudigen, na te maken, te reproduceren of te openbaren of te verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan in verband met het normale gebruik van deze website.
 

Hart4Security behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze disclaimer te allen tijde en zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Als u regelmatig op deze website terugkeert, wordt u dan ook aanbevolen de inhoud van dit document regelmatig te raadplegen.
 

Hart4Security respecteert de rechten van derden. Mocht u denken dat op uw rechten enige inbreuk wordt gemaakt, dan wordt u verzocht om per mail contact op te nemen met Hart4Security.
 

Komt u iets tegen op deze website dat volgens u onjuist is of als u een vraag hebt over deze website, ga dan naar de contactpagina en vul hier het desbetreffende formulier in. Hart4Security stelt uw reactie zeer op prijs.