Privacy

Hart 4 Security (hierna: “Hart4Security”) respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Hart4Security worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.hart4security.nl (hierna aangeduid als “de website”). Hart4Security acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Hart4Security zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).
 

Hart4Security verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Hart4Security, zoals bij:
 

 • Telefonisch of mailcontact;

 • Het al dan niet via de website aangaan van een overeenkomst met Hart4Security met betrekking tot de levering van producten, software en/of het verlenen van diensten, of uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst;

 • Het versturen van een bericht middels de chatmodule of het contactformulier op de website;

 • Het inschrijven voor en de ontvangst van nieuwsbrieven en/of exclusieve aanbiedingen.


De persoonsgegevens die u aan Hart4Security verstrekt, worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en verder zoals beschreven in deze privacy policy.
 

Indien u, bijvoorbeeld middels het contactformulier of de chatmodule op de website, telefonisch of per e-mail persoonsgegevens aan Hart4Security verstrekt, worden deze persoonsgegevens door Hart4Security verwerkt voor zover dat nodig is om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Bij telefonisch contact is het mogelijk dat u de voicemail inspreekt. In dat geval ontvangt Hart4Security het gespreksbestand per e-mail, welke uitsluitend wordt gebruikt om het voicemailbericht af te luisteren.
 

In het kader van de uitvoering van een tussen u en Hart4Security gesloten overeenkomst, kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens worden gedeeld met derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals:
 

 • een door Hart4Security aan te wijzen transportbedrijf voor het bij u bezorgen van producten;

 • door Hart4Security in te schakelen derde partijen voor het verlenen van met u overeengekomen diensten, zoals training en consultancy;

 • fabrikanten/leveranciers van software voor licentieregistratie of registratie voor trials;

 • een online betaalprovider indien u middels de website producten bestelt en betaalt.
   

Hart4Security werkt met een netwerk van partners aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt indien en voor zover dat nodig is om uw aanvraag voor software, producten en/of diensten op te kunnen laten volgen door de betreffende partner.
 

Indien u zich nu of in de toekomst uitdrukkelijk voor de ontvangst van nieuwbrieven en/of exclusieve aanbiedingen hebt aangemeld, zal Hart4Security de in het kader daarvan door u opgegeven persoonsgegevens uitsluitend verwerken om u de gevraagde nieuwsbrieven c.q. aanbiedingen te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van deze berichten uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.
 

Indien u eens een overeenkomst met Hart4Security hebt gesloten, mag Hart4Security u zonder voorafgaande instemming e-mailberichten, zoals nieuwsbrieven en/of exclusieve aanbiedingen over producten, software en diensten van Hart4Security toesturen, e.e.a. mits deze berichten in overwegende mate betrekking hebben op producten, software of diensten die eerder door u van Hart4Security zijn afgenomen. Ook voor de verdere ontvangst van dergelijke berichten kunt u zich uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.
 

Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en Hart4Security gesloten overeenkomst of aan uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst. Ook voor bepaalde andere gevallen kan Hart4Security uw persoonsgegevens verwerken met uw expliciete voorafgaande instemming.
 

Daarnaast verwerkt Hart4Security persoonsgegevens indien en voor zover dit op grond van een wettelijk voorschrift noodzakelijk is en op de zogenoemde rechtsgrond “gerechtvaardigde belangen”. Onder gerechtvaardigde belangen worden begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Hart4Security of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Hart4Security, om de website en e-mailvoorzieningen van Hart4Security te kunnen exploiteren, de exploitant van de door Hart4Security gebruikte chatsoftware om de betreffende berichtenfunctie mogelijk te maken en het delen van uw persoonsgegevens met een accountantskantoor om de administratie en boekhouding van Hart4Security te kunnen verzorgen. In dat kader maakt Hart4Security voorts gebruik van een boekhoud-/administratieprogramma van een derde partij; deze partij ontvangt middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding van Hart4Security noodzakelijk is. Ook werkt Hart4Security samen met een externe webdesigner die, voor zover noodzakelijk of onontkoombaar, toegang zou kunnen verkrijgen tot de middels de website door u opgegeven persoonsgegevens.
 

Ook betreft een gerechtvaardigd belang het verwerken door Hart4Security van persoonsgegevens die niet van de betrokkene zelf afkomstig zijn. Dit is aan de orde wanneer Hart4Security, al dan niet via een geautomatiseerd verkoopkanaal van een derde, een overeenkomst met u sluit of een verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst in behandeling neemt. Bij gebruik van externe geautomatiseerde verkoopkanalen maken Hart4Security en de betreffende externe partij gebruik van programmatuur met een API-koppeling (Application Programming Interface).
 

Hart4Security slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Hart4Security verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener, fabrikant of leverancier van Hart4Security daar gevestigd is. Zo komt het voor dat Hart4Security er niet aan ontkomt dat bepaalde fabrikanten en leveranciers buiten de EER toegang hebben tot uw persoonsgegevens voor zover en voor zolang dit nodig is ter ondersteuning met betrekking tot de operationaliteit van de website, de verkoop en marketing van Hart4Security en/of technische support met betrekking tot gebruik van software. De grondslag van verwerking van uw persoonsgegevens in dit kader betreft ook een gerechtvaardigd belang. Wanneer sprake is van verstrekking van persoonsgegevens aan partijen buiten de EER, draagt Hart4Security er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Hart4Security zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Hart4Security toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Hart4Security persoonsgegevens verstrekt of ter inzage geeft zoals hierboven beschreven. Hart4Security zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Hart4Security vallen, evenals door Hart4Security ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Hart4Security de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Hart4Security de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Hart4Security, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.
 

Uw rechten

U heeft het recht om Hart4Security te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Hart4Security een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Hart4Security verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.
 

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Hart4Security slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Hart4Security legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
 

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hart4Security, kunt u contact opnemen met Hart4Security. Hart4Security helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hart4Security of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.
 

Hart 4 Security
Kiefteweg 6
7151 HT Eibergen

E-mailadres: info@hart4security.nl

Telefoonnummer: +31(0)850068750

© 2019 Hart 4 Security I Nederland

 • White Twitter Icon
 • White LinkedIn Icon